Deze website is van Psychologenpraktijk PEP. Er wordt veel aandacht besteed door PEP en door derde partijen aan de samenstelling en het onderhoud van deze website, maar Praktijk PEP noch derden noch haar medewerkers en bestuurders kunnen instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud van de site.

Psychologenpraktijk PEP aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van de website.

Menu