Praktijk PEP
staat voor kwaliteit

Registraties

Omdat de kwaliteit van de Psychologische hulp die wij bieden van groot belang is, voldoen de behandelaren van Praktijk PEP aan verschillende kwaliteitseisen. De werkzame psychologen zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Dit betekent dat wij gebonden zijn aan de beroepscode van het NIP. U kunt bij ons een exemplaar van deze beroepscode inzien. Daarnaast zijn de gekwalificeerde eerstelijnspsychologen, aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en de regionale psychologen organisatie PsyZorg Gooi en omstreken. Wij houden ons aan de kwaliteitseisen van de LVVP. Tevens zijn wij allen wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidzorgpsycholoog en/of Psychotherapeut (BIG register met bijbehorend tuchtrecht). Het voldoen aan deze kwaliteitseisen vinden wij van groot belang.

Uw dossier en privacy bij psychologische hulp

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgevens. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

Klachten

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vinden wij erg belangrijk. Mocht er in onze werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeer dit dan met uw eigen behandelaar te bespreken. Komt u er samen met uw behandelaar niet uit dan kunt u contact opnemen met het secretariaat zodat onze klachtenfunctionaris kan proberen uw klacht te verhelpen of een oplossing te vinden.

Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) of het Nederlands Instituut van Psychologie (NIP), afhankelijk van welke vereniging uw therapeut lid is.

Onze klachtenprocedure vindt u hier: klachten procedure starten

Voor meer informatie over klachtenprocedures indien u er met uw behandelaar niet uit komt, verwijzen wij naar de websites van de LVVP en NIP.

Ons Kwaliteitsstatuut

In het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht. Uiteraard voldoen de psychologen van Praktijk Pep hier aan. Alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe de Praktijk Pephaar werk georganiseerd heeft kunt u vinden in ons GGZ kwaliteitsstatuut dat op afspraak in te zien is op onze praktijk.

Lidmaatschappen

 

Gooise Psychologen Praktijk LVVP-logo-tekst1-300x150 Kwaliteit psychologische hulp

 

De gekwalificeerde eerstelijnspsychologen zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

 

Gooise Psychologen Praktijk psy-zorg-gooi-logo-300x119 Kwaliteit psychologische hulp

 

Wij zijn aangesloten bij de regionale psychologen organisatie PsyZorg Gooi en omstreken.

 

Gooise Psychologen Praktijk LVVP-visitatielogo-1 Kwaliteit psychologische hulp

 

Wij nemen deel aan het Visitatie traject van de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigden psychologen en psychotherapeuten). De visitatie is een onderdeel van het kwaliteitsstatuut van de LVVP. Bij deze visitatie wordt de praktijk doorgelicht op verschillende kwaliteitscriteria: dossiervorming, inhoudelijke competenties, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

 

Gooise Psychologen Praktijk big-register-300x300 Kwaliteit psychologische hulp

 

In het BIG-register kunt u zien of uw zorgverlener bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. Heeft een zorgverlener een specialisme, dan wordt dat getoond

 

Gooise Psychologen Praktijk NIP-logo-300x75 Kwaliteit psychologische hulp

 

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland

 

 

Menu