Bij Praktijk PEP staan uw privacy en tevredenheid hoog in het vaandel.

 

Ontevreden over uw psycholoog?

Zoals het hoort hebben we bij PEP een klachtenprocedure die van toepassing is als u niet tevreden bent.

Klachtenprocedure

Praktijk PEP streeft ernaar om uw begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw specifieke wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u uw ongenoegen bespreekbaar maakt.

1. Heeft u een klacht?

Zijn er klachten over de manier waarop uw behandelaar met u omgaat of over de behandeling op zich, dan adviseren wij u om dit met de behandelaar zelf bespreken. Het kan zijn dat er sprake is van een misverstand of miscommunicatie tussen u en de behandelaar. Dit kan vaak in een gesprek worden opgelost.

2. Klacht indienen.

Mocht het toch niet lukken om de ontstane problemen tussen u en uw behandelaar op te lossen of betreft het geen probleem met uw behandelaar? Dan kunt u een klacht indienen bij de praktijkmanager. U kunt uw klacht (per mail of per post) sturen, ter attentie van de praktijkmanager, naar

Per e-mail: info@praktijkpep.nl

Wij handelen uw klacht vervolgens binnen 3 weken na binnenkomst af.

3. Uitspraak.

Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeter-acties de praktijk aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van Praktijk PEP. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Wanneer u vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot bemiddeling door de klachtencommissie van de beroepsvereniging  LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten)  of het NIP (Nederland Instituut voor Psychologen), afhankelijk van uw behandelaar.

Klachtenregeling LVVP

Klachtenregeling NIP

Als u niet tevreden bent over uw psycholoog is het raadzaam hierover eerst met de psycholoog zelf te praten en te proberen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met uw huisarts voor doorverwijzing naar een andere psycholoog. Het Informatiecentrum van het NIP kan u voorlichten over andere psychologen die werkzaam zijn in uw regio.

Bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen de psycholoog in te dienen bij het College van Toezicht.

In een klacht moet staan

  • naam, adres en woonplaats van de klager;
  • naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde;
  • korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en
    omstandigheden waarop de klacht berust;
  • uw handtekening.
Menu