Bij Praktijk PEP staan uw privacy en tevredenheid hoog in het vaandel.

 

Zoals het hoort hebben we bij PEP een klachtenprocedure die van toepassing is als u niet tevreden bent.

Ontevreden over uw psycholoog?

Als u niet tevreden bent over uw psycholoog is het raadzaam hierover eerst met de psycholoog zelf te praten en te proberen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met uw huisarts voor doorverwijzing naar een andere psycholoog. Het Informatiecentrum van het NIP kan u voorlichten over andere psychologen die werkzaam zijn in uw regio.

Bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen de psycholoog in te dienen bij het College van Toezicht. Dit is alleen mogelijk als deze lid is van het NIP of bij het NIP staat geregistreerd. Het NIP heeft een eigen beroepscode om het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen. Alle psychologen die lid zijn van het NIP of ingeschreven staan in een van de NIP-registers, zijn gehouden aan de regels van de beroepscode. Het NIP vindt het belangrijk op de naleving daarvan toe te zien want onder andere door middel van tuchtrecht kan gestalte worden gegeven aan de eigen verantwoordelijkheid van psychologen. Hierbij staat kwaliteitsbewaking voorop. Het tuchtrecht zorgt daarbij voor normontwikkeling binnen de beroepsgroep. Op de website van het NIP vindt u de beroepscode voor psychologen. www.psynip.nl

Indienen klacht

Alleen schriftelijk (per post), in het Nederlands, naar

College van Toezicht/NIP,
Postbus 2085,
3500 GB Utrecht

In een klacht moet staan

  • naam, adres en woonplaats van de klager;
  • naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde;
  • korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en
    omstandigheden waarop de klacht berust;
  • uw handtekening.
Menu